Právní služby

Obchodní právo a směnečné právo


 • zakládání a změny obchodních společností a družstev
 • zastupování v rízení před rejstříkovými soudy
 • příprava a organizační zajištění valných hromad
 • sepisování obchodních smluv
 • účast na obchodních jednáních
 • vymáhání pohledávek mimosoudní a soudní (upomínací, nalézací, exekuční a konkursní řízení)
 • zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány
 • právní vztahy týkající se nemovitostí (převody vlastnictví, nájmy, vznik, změna a zánik zástavních práv)
 • právní a organizační poradenství

Občanské právo a právní vztahy k nemovitostem


 • kompletní právní služby při převodech nemovitostí a řešení dalších právních vztahů k nemovitostem (kupní a darovací smlouvy včetně návrhů na vklad do katastru nemovitostí, zástavní smlouvy, věcná břemena, nájemní vztahy k nemovitostech, vyklizení nemovitostí), včetně advokátních úschov finančních prostředků klienta, zejména v souvislosti s uzavíráním kupních smluv
 • řešení problematiky podílového spoluvlastnictví
 • právní služby v oblasti bytového práva
 • problematika společenství vlastníků bytů – vypracování prohlášení vlastníka, vymáhání dlužných plateb od vlastníků jednotlivých bytových jednotek, řešení dalších problematických právních vztahů vznikajících při činnosti společenství vlastníků jednotek
 • závazkové právní vztahy – sepisování různých smluv, řešení sporů ze závazkových právních vztahů včetně vymáhání pohledávek
 • exekuce a exekuční řízení
 • dědické právo
 • odpovědnost za škody
 • rozvodové právo
 • úprava poměrů k nezletilým dětem, či vyživovací povinnosti
 • vypořádání společného jmění manželů

Trestní a přestupkové právo


 • obhajoba v trestním a přestupkovém řízení před orgány policie, před soudy všech stupňů a před správními orgány
 • právní pomoc při sepsání trestních oznámení
 • právní pomoc podezřelým při podání vysvětlení
 • zastupování poškozených v trestním řízení, včetně řešení náhrady škody
 • zastupování ve věcech dopravních přestupků, či trestných činů na úseku dopravy či ve věcech řízení o odebrání řidičského průkazu při dosažení 12 trestních bodů

Pracovní právo


 • právní pomoc klientům jak v pozici zaměstnanců, tak zaměstnavatelů v různých oblastech pracovně právních vztahů
 • právní pomoc na úseku získávání dotací ze strany zaměstnavatelů

K mimosoudnímu řešení sporů mezi advokátem a klientem spotřebitelem


  Subjektem pověřeným dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb, je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz